OBSERVATIONS RECORDED AT 0830 HOURS I.S.T. OF 24 MAY 2017 ( 03 JYAISTHA, 1939 SAKA)

STATIONS

TEMPERATURE (°C)

HUMIDITY (%)

RAINFALL

 

Maximum

Minimum

Milimetres

Centimetres

 

Past 24 hours

Dep. From normal

Past 24 hours

Dep. From normal

At 0830

Dep. From normal

Past 24 hours

Season’s total since 1st March

Dep. From normal

Year’s total since 1st January

Annual normal

Weather remarks

                     1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

New Delhi (PLM)

41

1

26

0

40

-4

0

50

10

9

75

z*

New Delhi (SFD)

38

-2

27

0

58

13

0

59

15

9

78

z*

Chandigarh

39

1

25

2

40

2

0

33

-49

17

107

 

Hissar

41

0

25

-1

44

-7

0

10

-30

6

49

 

Bhuntar AP

31

0

14

1

76

10

0

265

3

48

93

 

Shimla

26

1

15

0

63

13

0

239

64

41

142

 

Jammu

38

0

26

2

42

-3

0

99

-24

32

123

 

Srinagar

27

2

15

3

68

-2

0

286

21

55

70

 

Amritsar AP

37

-2

25

3

47

-1

0

66

-5

11

72

z*

Patiala

39

0

26

2

40

-14

0

64

19

13

78

 

Jaipur AP

40

-1

27

0

39

1

0

27

4

5

65

z*

Udaipur AP

41

1

25

-1

50

3

0

10

-11

2

64

z*

Allahabad

44

3

28

1

34

-13

0

12

-11

1

97

z*

Lucknow AP

41

1

27

2

33

-20

0

5

-20

2

99

z*

Varanasi AP

42

1

27

1

47

-5

0

17

-5

2

105

z*

Dehradun

36

1

20

-1

62

12

8

154

45

21

227

r

Agartala AP

37

4

28

4

79

-1

0

604

106

65

213

m*

Ahmedabad AP

41

-1

28

0

62

-6

0

2

-9

0

78

0

Bangaluru

33

0

21

0

80

3

13

195

65

19

87

r

Bhubaneshwar AP

39

2

29

2

67

-6

0

107

-37

11

157

z*

Bhopal AP

41

0

28

1

38

-5

0

6

-13

1

116

 

Chennai AP

40

1

28

0

72

11

0

1

-59

1

140

 

Guwahati AP

34

2

24

0

84

5

1

466

65

48

173

r/m*

Hydrabad AP

42

3

29

2

39

-11

0

75

14

7

82

 

Kolkata Alipur

37

2

30

3

82

8

0

159

-9

16

171

 

Mumbai Colaba

34

0

28

0

88

13

0

tr

-9

tr

216

 

Nagpur AP

45

2

28

0

25

-12

0

6

-39

1

113

z*

Patna AP

40

2

25

0

61

-1

1

33

-11

3

115

r

Pune

40

4

25

2

42

-21

0

7

-37

1

74

 

Thiruvananthapuram

33

1

27

2

94

12

0

275

-21

28

179

z*

Imphal AP

31

2

21

1

74

-4

0

487

166

51

140

z*

Shillong

27

4

16

0

88

11

2

326

-46

33

210

r/m*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Weather at 0830 hours I.S.T., Other remarks refers to the preceding 24 hours.

 D- Duststorm, d-Drizzle, f- Fog, h-Hail, l-Lightning, tr-Rainfall 0.1 to 0.4 mm

 m- Mist, p-Shower, r-Rain, s-Snow, z-Haze, Tr- Rainfall 0.01 to 0.49 cm

 T-Thunderstorm, t-Thundershower, AP- Airport