INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT, R.M.C. NEW DELHI
Dated:18-10-2018
METARS


Agartala  
VEAT 181330Z 00000KT 4000 BR NSC 25/23 Q1011 NOSIG=
Ahmedabad 
VAAH 181330Z 00000KT 5000 FU NSC 34/17 Q1009 NOSIG=
Amritsar  
VIAR 181330Z 00000KT 3500 HZ NSC 25/17 Q1011 NOSIG=
Aurangabad 
VAAU 181300Z 00000KT 5000 HZ FEW020 30/17 Q1012 NOSIG=
Bangalore 
VOBL 181330Z 07004KT 030V100 6000 -DZ SCT012 FEW025CB BKN080 22/22 Q1015 TEMPO 4000 TSRA=
Baroda   
VABO 181330Z 00000KT 6000 NSC 32/19 Q1009 NOSIG=
Bhaunagar 
VABV 181330Z 19002KT 4000 FU NSC 31/20 Q1009=
Bhopal   
VABP 181300Z 22002KT 6000 SCT025 28/18 Q1013 NOSIG=
Bhubaneswar
COR VEBS 181230Z 22002KT 4000 HZ NSC 29/25 Q1010 NOSIG=
Chennai  
VOMM 181330Z 09003KT 6000 FEW020 28/25 Q1011 NOSIG=
Coimbatore 
VOCB 181330Z 08005KT 6000 FEW015 SCT080 28/21 Q1012 NOSIG=
Colombo  
VCBI 181310Z 29003KT 260V010 9000 FEW018 FEW020CB 28/22 Q1010 NOSIG RMK SE=
Delhi   
VIDP 181330Z 10004KT 3500 HZ FEW040 SCT100 30/16 Q1009 NOSIG=
Dehradun  
VIDN 181230Z 06003KT 3000 HZ NSC 26/17 Q1011 =
Gauhati  
VEGT 181330Z 00000KT 3000 BR SCT018 BKN100 26/23 Q1011 NOSIG=
Gaya    
VEGY 181330Z NIL=
Goa    
VOGO 181230Z 30007KT 6000 SCT012 FEW022CB BKN090 28/24 Q1010 TEMPO 4000 TSRA/RA=
Fursatganj 
VERB 181200Z VRB02KT 4000 HZ NSC 32/21 Q1007 =
Hyderabad 
VOHS 181330Z 14005KT 5000 HZ SCT015 SCT100 24/23 Q1014 NOSIG=
Indore   
VAID 181200Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT250 33/12 Q1012 NOSIG=
Jabalpur  
VAJB 181200Z 00000KT 5000 HZ NSC 30/14 Q1012=
Jaipur   
VIJP 181330Z 28003KT 2000 HZ NSC 29/05 Q1011 NOSIG=
Khajuraho 
VEKO 181200Z 05004KT 6000 SC 33/18 Q1009=
Kochi   
VOCI 181330Z 25004KT 4000 HZ FEW015 FEW025CB BKN080 28/24 Q1010 NOSIG=
Kolkata  
VECC 181330Z 21004KT 3500 HZ FEW020 30/24 Q1010 NOSIG=
Kozhikode 
VOCL 181330Z 27003KT 6000 FEW015 FEW025CB 27/24 Q1010 NOSIG=
Lucknow  
VILK 181300Z 00000KT 3000 HZ NSC 30/19 Q1009 NOSIG=
Madurai  
VOMD 181330Z 12006KT 6000 SCT018 FEW025CB BKN090 29/24 Q1011 NOSIG=
Mumbai   
VABB 181330Z 30007KT 3000 HZ FEW020 SCT025 FEW030CB BKN100 30/25 Q1010 BECMG 1500 HZ=
Nagpur   
VANP 181330Z 00000KT 3000 HZ NSC 28/19 Q1012 NOSIG=
Patna   
VEPT 181330Z 23003KT 4000 HZ NSC 28/23 Q1009 NOSIG=
Raipur   
VERP 181300Z 22003KT 6000 NSC 28/21 Q1012 NOSIG=
Safdarjung 
VIDD 181230Z 00000KT 3000 HZ FEW100 30/19 Q1009 NOSIG=
Surat   
VASU 181330Z 00000KT 5000 HZ NSC 30/25 Q1009=
Ranchi   
VERC 181330Z 00000KT 4000 HZ NSC 27/16 Q1014 NOSIG=
Trichy   
VOTR 181330Z 10006KT 6000 FEW018 29/24 Q1009 NOSIG=
Trivandrum 
VOTV 181330Z 28003KT 4000 HZ SCT015 SCT080 29/24 Q1010 NOSIG=
Udaipur  
VAUD 181330Z 00000KT 6000 NSC 28/16 Q1012 BECMG 5000M=
Varanasi  
VEBN 181300Z 24004KT 3500 HZ NSC 30/23 Q1008 NOSIG=
Vizag   
VOVZ 181300Z VRB02KT 4000 HZ FEW018 28/23 Q1010 NOSIG=
Male    
VRMM 181300Z 32003KT 9999 FEW018 29/23 Q1011 NOSIG=
Kathmandu 
VNKT 181330Z NIL=
Dhaka   
VGHS 181330Z 14006KT 3500 HZ FEW015 SCT100 27/21 Q1011 NOSIG=
Colombo  
VCBI 181310Z 29003KT 260V010 9000 FEW018 FEW020CB 28/22 Q1010 NOSIG RMK SE=
Karachi  
OPKC 181325Z 18008KT 5000 HZ NSC 31/13 Q1009 NOSIG=
Lahore   
OPLA 181329Z 05004KT 4000 FU NSC Q1011 25/17 RMK Q0985 RMK A29.85=
Leh    
VILH 181300Z 29010G20KT 6000 SCT070 SCT150 08/-1 Q1023 TEMPO 29015G25KT=
Sri Nagar 
VISR 181300Z VRB02KT 5000 FU SCT025 FEW030TCU SCT100 13/02 Q1022 NOSIG=
Jammu   
VIJU 181300Z 00000KT 6000 FEW030 24/14 Q1010 NOSIG=
Jodhpur  
VIJO 181300Z 29003KT 6000 FEW040 31/04 Q1010 NOSIG=
Bhuj-Rudra 
VABJ 181300Z VRB01KT 6000 FEW030 35/10 Q1010 NOSIG=
Gorakhpur 
VEGK 181300Z VRB01KT 5000 BR SKC 23/23 Q1009 NOSIG=
Allahabad 
VIAL 181300Z 00000KT 5000 HZ SKC 28/20 Q1009 NOSIG=
Agra    
VIAG 181300Z 08003KT 6000 SCT030 28/13 Q1008 NOSIG=
Bagdogra  
VEBD 181300Z 06004KT 4000 BR SCT020 FEW025CB BKN090 25/22 Q1011 TEMPO 3000 TSRA=
Gwalior  
VIGR 181300Z VRB02KT 6000 FEW030 SCT100 29/15 Q1009 NOSIG=
Pune    
VAPO 181300Z 28006KT 5000 TSRA SCT030 FEW030CB BKN090 28/19 Q1014 TEMPO 3000 -TSRA=
Chandigarh 
VICG 181300Z VRB02KT 3000 HZ SKC 25/17 Q1011 NOSIG=
Jamnagar  
VAJM 181300Z 29006KT 6000 FEW020 31/21 Q1010 NOSIG=